Fast billig fragt Kundeservice 86 21 28 66 Levering 1-2 dage
0,00 DKK
 0,00 DKK-0 vare(r)
Vilkår

Biolab A/S – Generelle Salgs- og leveringsbetingelser ver. 2.1 – F205


Generelle Salgs- og Leveringsbetingelser

1. Gyldighed

Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, med mindre andet er skriftligt

aftalt.

2. Tilbud

Alle tilbud afgives med forbehold for mellemsalg, jf. pkt. 3. Afgiver sælger tilbud, der ikke angiver særlig

acceptfrist, bortfalder tilbuddet, såfremt accept ikke er kommet frem til sælger senest 4 uger fra tilbuddets

dato.

3. Mellemsalg

Indtil købers accept er kommet frem til sælger, er sælger berettiget til at indgå aftale med tredjemand

vedrørende det tilbudte med den virkning, at tilbuddet over for køber bortfalder. Sælger skal efter

acceptens fremkomst til sælger uden ugrundet ophold skriftligt meddele køber, at tilbuddet er bortfaldet.

4. Pris

Alle priser er i danske kroner og eksklusive moms. Køber er forpligtet til indtil leveringen at acceptere

ændringer i prisen som følge af dokumenterede forøgede omkostninger for sælger som følge af ændringer

i valutakurser, told, skatter, afgifter, m.v. vedrørende den aftalte leverance.

5. Betaling

5.1. Betaling skal ske pr. 14 dage netto eller senest den dato, fakturaen angiver som sidste rettidige

betalingsdag. Såfremt en sådan ikke er angivet, skal betaling ske kontant ved levering.

5.2. Såfremt leveringen udskydes på grund af købers forhold (fordringshavermora), er køber - med

mindre sælger skriftligt meddeler køber andet - alligevel forpligtet til at foretage enhver betaling til

sælger, som om levering var sket til aftalt tid.

5.3. Hvis betaling sker efter forfaldsdag, er sælger berettiget til at beregne renter af den til enhver tid

værende restgæld fra forfaldsdag med den officielt fastsatte diskonto plus 6%.

5.4. Køber er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav på sælger, som ikke er skriftligt

anerkendt af sælger, og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund at modfordringer

af nogen art.

6. Ejendomsforbehold

6.1. Sælger forbeholder sig, med de begrænsninger der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten

til det solgte, indtil hele købesummen med tillæg af påløbne omkostninger er betalt til sælger eller til

den, han har tiltransporteret sin ret, jf. pkt. 15.

6.2. Såfremt varen er solgt med henblik på senere at skulle indbygges i eller sammenføjes med andre

genstande, omfattes det solgte ikke af ejendomsforbeholdet, når indbygningen eller

sammenføjningen har fundet sted.

6.3. Ved omdannelse eller bearbejdning af det solgte opretholdes ejendomsforbeholdet, således at det

omfatter den omdannede eller bearbejdede genstand i et omfang svarende til den værdi, det solgte

repræsenterede ved salget.

_________________________________________________________________________________________

Biolab A/S – Generelle Salgs- og leveringsbetingelser ver. 2.1 – 1.1.2012 - Side 2 af 3 – F205

7. Levering

7.1 Levering sker fra sælgers adresse, uanset om sælger ved egne folk eller ved tredjemand i henhold til

særskilt aftale med køber bringer det solgte til køber.

7.2. Leveringstiden er fastsat af sælger efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der

foreligger ved tilbuddets fremsættelse/aftalens indgåelse. Medmindre andet udtrykkeligt aftales,

betragtes en udskydelse af leveringstiden med 14 dage på grund af sælgers forhold i enhver

henseende som rettidig levering, således at køber ikke af den grund kan udøve nogen beføjelser over

for sælger.

7.3. Såfremt forsinkelse ved levering skyldes, at sælger er i en situation som angivet i pkt. 12.3., udskydes

leveringstiden med den tid, som hindringen varer, idet begge parter dog skal være berettiget til ansvarsfrit

at annullere aftalen, når hindringen har varet i mere end 3 måneder. Nærværende

bestemmelse finder anvendelse, uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af

den aftalte leveringstid.

7.4. Sælger skal i ovennævnte tilfælde uden ugrundet ophold meddele køber ændringer i leveringstiden.

8. Emballage

8.1. Emballering sker for købers regning, med mindre det udtrykkeligt fremgår, at dette er inkluderet i

prisen.

8.2. Emballagen tages kun retur efter særskilt aftale.

9. Produktinformation

Tegninger, specifikationer o.lign., som er udleveret af sælger før eller efter aftalens indgåelse, forbliver

sælgers ejendom og må ikke videregives uden skriftlig aftale eller i øvrigt misbruges.

10. Produktændringer

Sælger forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i aftalte specifikationer, hvis dette kan ske

uden ulempe for køber.

11. Mangler og reklamation

11.1. Ved levering skal køber straks foretage en sådan undersøgelse af det solgte, som ordentlig

forretningsbrug kræver.

11.2. Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber, straks efter at manglen er eller burde være

opdaget, give sælger skriftlig meddelelse herom, samt anføre hvori manglen består. Såfremt køber

har opdaget eller burde have opdaget manglen, og han ikke reklamerer som anført, kan han ikke

senere gøre manglen gældende.

11.3. Efter sælgers valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet, eller det solgte vil blive omleveret.

11.4. Sker afhjælpning eller omlevering i henhold til pkt. 11.3. ikke inden rimelig tid, er køber under

iagttagelse af dansk rets almindelige regler samt nærværende salgs- og leveringsbetingelser berettiget

til at hæve aftalen, kræve afslag i købesummen eller kræve erstatning.

11.5. Har køber ikke inden 6 måneder efter leveringsdato påberåbt sig manglen over for sælger, kan han

ikke senere gøre den gældende. For dele, der er udskiftet eller repareret jf. pkt. 11.3., påtager sælger

sig de samme forpligtelser, som gælder for det oprindeligt solgte i et tidsrum af 6 måneder, dog

således at sælgers mangelsansvar ikke for nogen del af det solgte kan udstrækkes til mere end 1 år

fra den oprindelige leveringsdato.

11.6. Forandring af eller indgreb i det solgte uden sælgers skriftlige samtykke fritager sælger for enhver

forpligtelse.

12. Ansvarsbegrænsning

_________________________________________________________________________________________

Biolab A/S – Generelle Salgs- og leveringsbetingelser ver. 2.1 – 1.1.2012 - Side 3 af 3 – F205

12.1 Et erstatningskrav overfor sælger kan ikke overstige fakturabeløbet for den solgte genstand.

12.2. Sælger hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab i anledning at aftalen, herunder

indirekte tab, der opstår som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte.

12.3 Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for sælger, såfremt de forhindrer aftalens

opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld: Arbejdskonflikt og enhver anden

omstændighed, som parterne ikke er herrer over, såsom brand, krig, mobilisering eller uforudsete

militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør

og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt

mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette

punkt nævnte omstændigheder. Omstændigheder som nævnt, der var indtruffet inden tilbuddets

afgivelse/aftalens indgåelse, medfører kun ansvarsfrihed, såfremt deres indflydelse på aftalens

opfyldelse ikke kunne forudses på dette tidspunkt.

12.4. Det påhviler sælger uden ugrundet ophold skriftligt at underrette køber, dersom der indtræffer

omstændigheder som nævnt i pkt.12.3.

13. Returnering

13.1. Det solgte modtages kun retur efter forudgående skriftlig aftale.

13.2. I de tilfælde, hvor køber er berettiget til at ophæve handlen, eller såfremt det solgte returneres til

sælger med henblik på ombytning eller afhjælpning af mangler, skal det solgte fremsendes til

sælger i original emballage og for købers regning og risiko. I det omfang sælger påføres

forsendelsesomkostninger m.v., er sælger berettiget til at kræve disse refunderet af køber og

modregne disse i købers eventuelle krav mod sælger. Efter afsluttet reparation eller ved ombytning

er køber forpligtet til for egen regning og risiko at afhente den reparerede eller ombyttede genstand

hos sælger.

14. Produktansvar

For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret. I det omfang intet andet følger af

ufravigelige retsregler, er sælger ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

15. Transport af rettigheder og pligter

Sælger er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold til aftalen til tredjemand.

16. Tvistigheder

Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved domstolene efter dansk ret.